Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 01: Ingang lidmaatschap

Een lidmaatschap heeft een minimale duur van 4 weken, 12 maanden of 24 maanden, afhankelijk van het soort lidmaatschap waarvoor gekozen is en wordt na deze looptijd automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.

Men dient 18 jaar of ouder te zijn om te kunnen sporten en/of om te kunnen aanmelden bij Fitcenter Warmenhuizen. Ben je jonger dan 18 jaar dien je toestemming te vragen van ouders of voogd.

Artikel 01.1: Upgrades De upgrades zijn aan het lidmaatschap gebonden voor de gehele contractperiode (4 weken, 12 maanden of 24 maanden) waarvoor getekend is. Na deze periode zijn de upgrades per 4 weken opzegbaar. Op upgrades kan geen korting worden verleend.

Artikel 02: Bedenktijd

Voor internetinschrijvingen is de bedenktijd 2 weken. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat je eerder gebruik maakt van de faciliteiten. Er zal in geval van opzegging, binnen deze 2 weken, 4 weken contributie worden gerekend aan sporter.

Artikel 03: Opzegging lidmaatschap/upgrade

a. Opzeggen is mogelijk per mail naar info@fitcenterwarmenhuizen.nl. Indien wij jouw opzegging hebben verwerkt ontvang je hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. Opzegging dient uiterlijk 4 weken voor het einde van de contractperiode te geschieden. Indien niet tijdig is opgezegd, wordt het lidmaatschap vervolgd voor onbepaalde periode. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan Fitcenter Warmenhuizen te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. Opzegging van dit lidmaatschap kan geschieden met een opzegtermijn van minimaal 4 weken.

b. Voor de opzegging van de upgrades gelden dezelfde voorwaarden als in artikel 03.A. c. Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien:

U een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 15 kilometer van de club. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met als bewijsgrond een officieel document ‘inschrijving gemeente’ van uw nieuwe woonplaats.

Het voor u als gevolg van een blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van het lidmaatschap gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële doktersverklaring als bewijsgrond.

Artikel 04: Deactiveren van het lidmaatschap

Indien je als gevolg van een blessure of ziekte langer dan 4 weken in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het (uitsluitend op vertoon van een medische verklaring van een arts) mogelijk, het lidmaatschap tijdelijk te deactiveren. Het lidmaatschap kan voor maximaal 12 weken worden gedeactiveerd. De einddatum van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de de-activatieperiode.

Artikel 05: Lidmaatschap strikt persoonlijk

Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 06: Openingstijden & tarieven

Fitcenter Warmenhuizen is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Fitcenter Warmenhuizen zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan. Fitcenter Warmenhuizen behoudt zich het recht de tarieven jaarlijks te wijzigen met een maximaal van € 5,00 per 4 weken. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. Indien er een verhoging van meer dan €5,00 per jaar plaatsvindt heeft het lid recht zich uit te schrijven middels een aangetekende brief of per mail naar info@fitcenterwarmenhuizen.nl. Jaarlijks kan er een prijsverhoging plaatsvinden middels de bekendgemaakt prijsindexatie van het CBS.

Artikel 07: Betaling

De betaling van je lidmaatschap los je maandelijks af middels SEPA automatische incasso. Derhalve ben je gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op je rekening waarvan Fitcenter Warmenhuizen gemachtigd is te incasseren.

De administratiekosten los je eenmalig af middels SEPA automatische incasso in de eerste periode van het lidmaatschap.

De verschuldigde contributie wordt per 4 weken geïncasseerd.

Bij een tweede herinnering wordt €40 aan wettelijke incasso in rekening gebracht. De incasso van verschuldigde bedragen die niet worden voldaan binnen de door Fitcenter Warmenhuizen gestelde termijnen, worden overgedragen aan een incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Fitcenter Warmenhuizen moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten laste van jou als lid. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van € 40 per vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom. Bij het twee keer of meer terugboeken/storneren van uw abonnementsgeld zonder vooraf ontvangen goedkeuring, rekenen wij per storno eenmalige kosten van minimaal € 15,- bovenop de betaling van het abonnementsgeld.

Artikel 08: Kledingvoorschriften & gebruik handdoek

In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken. Het dragen van doorschijnende of verhullende kleding waarbij grote stukken van de borst en/of tepels te zien zijn is niet toegestaan. Het dragen van een capuchon en zonnebril is niet toegestaan in de sportschool. Voor het dragen van een zonnebril kan een uitzondering gemaakt worden indien daar een medisch reden voor aangedragen kan worden. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële doktersverklaring als bewijsgrond. Indien niet aan bovenstaande kledingvoorschriften kan worden voldaan dan is het Fitcenter Warmenhuizen gemachtigd het lid uit te schrijven.

Artikel 09: Orde/instructievoorschriften

Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie. Leden dienen zich te houden aan de door Fitcenter Warmenhuizen (dan wel haar medewerkers) gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (halterhemdjes zijn niet toegestaan, alsmede het uiten van luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal, zulks naar het oordeel van Fitcenter Warmenhuizen, dan wel de bij haar in dienst zijn de medewerkers). Bij overtreding is Fitcenter Warmenhuizen gerechtigd om leden de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.

Artikel 10: Veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten binnen Fitcenter Warmenhuizen geschiedt op eigen risico. Fitcenter Warmenhuizen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij Fitcenter Warmenhuizen hierbij opzet of grove schuld te verwijten is. Aangaande de veiligheid van Fitcenter Warmenhuizen, de mensen werkzaam bij Fitcenter Warmenhuizen en de leden van Fitcenter Warmenhuizen is er 24/7 camera beveiliging aanwezig in de fitness- en sportzalen. In de sanitaire ruimtes zoals douche- en kleedkamers is geen camerabewaking aanwezig.

Artikel 11: Leveringsvoorwaarden NLActief

Op deze overeenkomst zijn de algemene leveringsvoorwaarden van NLActief (welke in samenspraak met de Consumentenbond tot stand gekomen) van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op: https://www.nlactief.nl/erkend-aanbod/leveringsvoorwaarden/.

Artikel 12: Conformering overeenkomst

Ieder lid verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door Fitcenter Warmenhuizen opgestelde algemene voorwaarden en in de club gestelde huisregels na te leven. Fitcenter Warmenhuizen is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang voor een door Fitcenter Warmenhuizen te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.

Artikel 13: Overige bepalingen

Fitcenter Warmenhuizen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door de directie van Fitcenter Warmenhuizen beoordeeld. Alle geschillen die tussen Fitcenter Warmenhuizen en leden ontstaan zullen worden beslecht door de ‘Geschillencommissie Fitness’ of de bevoegde rechter. Conform de algemene leveringsvoorwaarden NLActief. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fitcenter Warmenhuizen gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.